SDG’s

Care4Earth, het duurzaamheidsbeleid van Conpax heeft twee kanten. Op deze pagina gaan we dieper in op de achterkant. De basis van ons Corporate Social Responsibility (CSR) beleid, de uitgangspunten van waaruit wij alle beslissingen nemen. Conpax gebruikt hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

>

Sustainable Development Goals

Op 25 september 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld. Deze Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten er samen voor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is, zonder armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Het zijn wereldwijd erkende doelstellingen, opgesteld door de 193 lidstaten van de VN.

Om de SDG’s te halen moet iedereen zijn bijdrage leveren: overheden, inwoners en bedrijven. Conpax onderneemt vele acties – passend bij onze bedrijfsvoering – om elk doel te bereiken dat binnen onze invloedssfeer ligt. Deze acties zullen we in de komende jaren steeds blijven uitbreiden, waarbij we uiteraard ook inspelen op steeds strenger wordende wet- en regelgeving.

Doel 11 (Duurzame steden en gemeenschappen) en doel 16 ( Vrede, justitie en sterke publieke diensten) vallen buiten onze invloedssfeer.

SDG duurzaamheid verpakkingen Conpax

Lees hieronder wat de verschillende doelen inhouden
en hoe Conpax aan vijftien van de zeventien doelen bijdraagt.

SDG

Geen armoede

Het uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede. Armoede wordt hierbij niet alleen gezien als het niet hebben van voldoende inkomen, maar gaat ook over de oorzaken en gevolgen van armoede. Conpax draagt hieraan bij door alleen nog maar papier en karton van FSC®-gecertificeerde grondstoffen te gebruiken. FSC® zet zich niet alleen in voor een wereldwijd behoud en verantwoord bosbeheer, ze strijden ook tegen armoede.

SDG

Geen honger

Het uitbannen van honger, zorgen voor voedselzekerheid en voor duurzame landbouw. Want ook al is het aantal ondervoede mensen in ontwikkelingslanden sinds 1990 met bijna 50% verminderd, nog steeds orden miljoenen mensen bedreigd door honger. Door de samenwerking met Beautiful Cups draagt Conpax lokaal bij aan minder honger in gebieden op Sumatra en Tanzania.

SDG

Goede gezondheid en welzijn

Gezondheidzorg voor iedereen overal ter wereld. Conpax draagt bij aan de zorg en het welzijn van haar medewerkers via de arbeidsvoorwaarden. Conpax biedt veilige werkomstandigheden en biedt zorg waar nodig is. Ook onze keuze voor FSC®-gecertificeerd papier en karton draagt bij aan een goede gezondheid en welzijn, doordat FSC® garant staat voor de rechten van de lokale bevolking en de bosarbeiders. En we selecteren onze leveranciers op basis van BSCI-registratie of SA8000-certificering, die gezonde en veilige werkplekken nastreeft.

SDG

Kwaliteitsonderwijs

Gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen. De medewerkers van Conpax krijgen de mogelijkheid om opleidingen, studies en trainingen te volgen. Via onze samenwerkingen met FSC® en Beautiful Cups dragen we lokaal bij aan kwaliteitsonderwijs en investeren we in onderwijs over duurzame landbouw en bosbouw op Sumatra en Tanzania.

SDG

Gendergelijkheid

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen. Conform de normen en waarden in Nederland handelt Conpax naar gelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen. Dat ziet u bijvoorbeeld goed terug in onze productie, waar zowel mannen als vrouwen werken, ongeacht het type werk.

SDG

Schoon water en sanitair

Iedereen ter wereld moet de beschikking hebben over schoon water en sanitaire voorzieningen. FSC® staat garant voor lokaal schoon water. Met Beautiful Cups draagt Conpax bij aan lokale bewustwording op Sumatra en Tanzania van het belang van schoon water. We kiezen steeds vaker voor gerecyclede materialen (zowel plastic als karton). Gerecycleerd karton levert al gauw een besparing op van 10 tot 15 liter water per kilo.

SDG

Betaalbare en duurzame energie

Iedereen ter wereld moet toegang hebben tot schone, eerlijke en veilige energie. Er liggen 5.000 zonnepanelen voor eigen gebruik op het dak van Conpax. Daarmee is het pand gasloos en is de CO2-footprint sterk gedaald. Door het opwekken en gebruiken van zonne-energie zullen wij na circa 2 jaar CO2-neutraal zijn. Per opgewekte kWh bespaart Conpax 0,46 kilo CO2. Door ons organisch afval zelf te composteren, besparen wij op elke kilo compost 2 kilo CO2-uitstoot.

SDG

Eerlijk werk en economische groei

Er wordt gestreefd naar inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en eerlijk werk voor iedereen. In Nederland heeft iedereen recht op eerlijk werk, inclusief een passend loon. Dat kan het wettelijke minimumloon zijn of een loon volgens de CAO. Conpax selecteert en controleert haar leveranciers onder andere op BSCI-registratie en op SA 8000-certificering, die garant staan voor sociaal aanvaardbare werkplekken.

SDG

Industrie, innovatie en infrastructuur

Nieuwe technologieën en een goede infrastructuur maken onder andere internationale handel mogelijk en zorgen voor efficiënt gebruik van de beschikbare resources. In het Conpax-pand passen we de nieuwste duurzame technologieën toe. Het pand is gebouwd volgens de BREEAM-NL standaard. We hebben bijna geen afval meer en creëren zelf nieuwe grondstoffen. Door onze kennis op het gebied van duurzaamheid te delen met onze stakeholders dagen wij onze leveranciers uit tot innovatie van duurzame disposables en verpakkingen. Anders denken = innoveren.

SDG

Ongelijkheid verminderen binnen en tussen landen

Wereldwijd bestaat er nog steeds ongelijkheid en armoede. Conpax streeft ernaar om de sociale, economische en politieke integratie van iedereen te bevorderen. Ongeacht hun leeftijd, geslacht, etniciteit, beperkingen, afkomst, geloofsovertuiging of economische status. Iedereen krijgt bij Conpax gelijke kansen. Er werken bij ons ook mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Conpax draagt hier verder aan bij door FSC®-gecertificeerde grondstoffen te gebruiken en daarnaast selecteren wij onze leveranciers op SA 8000-certificering.

SDG

Verantwoorde consumptie en productie

We verspillen maar liefst 30% van de wereldwijde voedselproductie en in Europa is dit zelfs 50%. Dat moet anders, willen we in 2050 nog voldoende grondstoffen hebben voor de wereldbevolking. Conpax voert het Take Careassortiment, dat bestaat uit duurzame producten en concepten. In dit assortiment staan de 5R’s vanuit het Rethink-model centraal: Re-design, Re-use, Re-new, Re-duce en Re-cycle. Door het toepassen van deze 5R’s in onze producten dragen wij bij aan een circulaire economie. We kijken hierbij naar de hele keten, zodat wij circulaire oplossingen kunnen aanbieden, kunnen samenwerken met branchevreemde partijen en onze relaties stimuleren om

SDG

Klimaatactie

Om klimaatverandering in te perken, stelt de EU zich ten doel de uitstoot met 40% te verminderen in 2030 en 60% in 2040. Ons pand is voorzien van 5.000 zonnepanelen, zodat we zelf kunnen voorzien in onze elektriciteitsbehoefte. We bouwen ons wagenpark volledig om naar een elektrisch wagenpark. Al ons GFT-afval en composteerbare disposables worden gecomposteerd. Het assortiment bestaat steeds meer uit innovatieve en recyclebare artikelen.

SDG

Leven in het water

Het beschermen en het duurzaam gebruiken van oceanen en zeeën. Waterbronnen en de manier waarop ermee wordt omgegaan, hebben een grote impact op de maatschappij en de economie. Door duurzame keuzes te maken zoals gebruik van FSC®-gecertificeerde grondstoffen, samenwerking met Beautiful Cups en door ons afval als grondstof te vermarkten, dragen wij bij tot vermindering van het watergebruik en zorgen wij dat ons bedrijfsafval niet tot zwerfafval leidt.

SDG

Leven op het land

Het beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit. Door duurzame processen en duurzame keuzes te maken – zoals onze keuze voor FSC®-gecertificeerde grondstoffen, samenwerking met o.a. Beautiful Cups en door ons afval als grondstof te vermarkten – dragen wij bij tot minder afval en minder gebruik van grondstoffen.

SDG

Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Het versterken van mondiaal partnerschap. De SDG’s kunnen alleen gerealiseerd worden door partnerschappen en samenwerkingen, zowel nationaal als internationaal. Als we inzichten en informatie delen met onze stakeholders, dan streven we daarbij altijd naar eerlijkheid, volledigheid en transparantie. Conpax is aangesloten bij diverse netwerkorganisaties, waaronder MVO Nederland. In samenwerking met PAPSTAR en met partners buiten ons marktsegment ontwikkelen we innovatieve en recyclebare concepten.

>

Samen naar een gezondere wereld

Op naar een circulaire economie

Wilt u samen met ons stappen zetten richting de gewenste circulaire economie? Elk project is uniek en vraagt om een unieke benadering. Wij komen graag met u in contact zodat we kunnen bespreken hoe we samen de wereld een beetje gezonder kunnen maken.

Neem contact met ons op